Milieu Werkgroep Houten

De Milieu Werkgroep Houten heeft tot doel natuur, milieu en landschap te beschermen en een bijdrage te leveren aan de bewustwording van en meningsvorming over milieuvraagstukken.

De Milieu Werkgroep Houten (MWH) is een vereniging in Houten bestaande uit ongeveer 170 leden en / of donateurs, die op verschillende terreinen actief is, zoals:
- Beleidsmatig:
Het volgen en zonodig beïnvloeden van gemeentelijk of provinciaal beleid waar het natuur, milieu en landschap betreft. MWH is bij inspraak/overleg betrokken en geeft zonodig haar visie in een inspraakreactie weer;
- Praktisch:
Onderhoud van kleine landschapselementen (wilgenknotten), broedvogelinventarisatie, weidevogelbescherming, ringslangenmonitoring, paddenbescherming, enz, enz. Dit gebeurt via zelfstandige werkgroepen. Deze groepen werken onderling goed samen;
- Educatief:
Het organiseren van excursies, cursussen en lezingen; publicaties in 'De Nieuwsvlinder'.  De activiteiten worden aangekondigd via een maandelijkse mailing of vermeld in de agenda.

Voor meer informatie en contact: http://www.milieuwerkgroephouten.nl/